Nahrávám...

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


výrobků značky Kefin, jejímž provozovatelem je Eva Olšáková, Nad Lipinou 2227, 738 01 Frýdek-Místek, identifikační číslo: 04968662, nejsme plátci DPH, pro výrobu a prodej zboží prostřednictvím webového portálu www.kefin.cz. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku MÚ v Liberci.  


 • VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platné pro zboží webového portálu www.kefin.cz, jehož provozovatelem je Eva Olšáková, Nad Lipinou 2227, 738 01 Frýdek-Místek, identifikační číslo: 04968662, (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím webového portálu Prodávajícího.

 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém portálu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.1 Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny uvedené u zboží nejsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny souvisejících poplatků, jakožto poštovné a balné se dozvíte při definitivním potvrzení objednávky dle velikosti zboží a Vámi zvoleného způsobu platby a doručení.
V rámci ČR prostřednictvím České pošty ……………………………..………..99 Kč

2.2 Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém portále. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Pro objednání zboží je nezbytné kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím webové adresy: kefin.cz, emailové adresy:  info@kefin.cz, přes fcb zprávu @kefin.cz, nebo na telefonním čísle: 736 469 320.
V objednávce:

 • Popsat o jaký druh zboží má Kupující zájem, dle stanovených kategorií na Webovém portále.
 • Charakterizovat velikost, barevnou laděnost, množství, popřípadě přiložit fotografii k jakému tipu oblečení by měl daný doplněk ladit.
 • Objednávku je nutné doplnit o kontaktní údaje a dodací adresu.

2.4 Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je vhodné, aby si Kupující zkontroloval údaje, které do Objednávky Kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.5 Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na Webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

2.6 Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí včetně rekapitulace Kupní smlouvy elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

2.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů.

2.9 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením závazné Objednávky (akceptací), prostřednictvím elektronické pošty.

2.10 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Např. v případě, že nebude možné Objednávku vyřídit z důvodu vyprodání látky, bude Kupující včas informován o daném stavu a požádán pro výběr jiné varianty. Naše nabídka zboží a látek se neustále aktualizuje.

2.11 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


 1. 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při převzetí
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího
  č. 670100-2213684396/6210 pro platby v české měně.
  Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou a náklady spojené s dodáním zboží.

3.2 Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení č. l.3.5 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Fakturu zasíláme na požádání prostřednictvím emailu. S hotovým výrobkem vám přijde dodací lístek, který slouží jako doklad o koupi našich výrobků.


 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

4.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy převezmete zboží.

4.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Evu Olšákovou, Nad Lipinou 2227, 738 01 Frýdek-Místek, www.kefin.cz jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

4.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4.5 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

4.6 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

4.7 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

4.8 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4.9 Bod 4 Obchodních podmínek se nevztahuje na zboží, které bylo vyrobeno na zakázku tj. Kupující uvedl specifické míry, podle kterých bylo zboží ušito. V tomto případě se použije ust. § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, tj. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5 Zboží šité na zakázku má obvyklou dodací lhůtu2-3 týdny. V případě většího množství zakázek, bude Kupující při potvrzení Objednávky informován o jiné aktuální dodací lhůtě.


 1. ZÁRUKA A REKLAMACE

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • nabízené zboží a jeho samotná výroba nabízí nespočetné množství barevných variant. Prodávající tedy nemůže předem zaručit výsledný vzhled výrobku. Pakliže by zhotovené zboží nesplňovalo představu Kupujícího, nebo nevyhovovalo velikostí, je možné se s Prodávajícím domluvit na úpravách či případné kompenzaci zhotoveného zboží.
 • je zboží v odpovídajícím množství a míře,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Ustanovení uvedená v čl. 6.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho přechodného bydliště, a to buď osobně nebo zasláním doporučeného balíku. Případně i v místě předem sjednaném. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

6.5 Záruku začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. přičemž na zboží je poskytována záruka 12 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

6.6 Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • neodborným či nešetrným zacházením se zbožím,
 • mechanickým poškozením zboží,
 • použití, které je v rozporu s návodem s použití zboží,
 • použitím, které je v rozporu s obvyklým způsobem použití zboží,
 • poškozením zboží vnějšími vlivy,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo opotřebením.

   - Pakliže chce kupující upravit zboží na kterém došlo v průběhu nošení ke změnám, které se nevztahují k záruce výrovku (vytahání gumiček, vyšisování, změna velikosti díky hubnutí, nebo přibírání na váze,..) lze zboží na základě předchozí domluvy upravit. 
   Finanční kompenzace za tyto úpravy se pohybuje od 0Kč - do 200Kč dle rozsahu změn. Kupující si hradí dopravu produktu sám dle výše zmíněných cen. 

6.7 Reklamaci je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího s přesným popisem vady, příčinou a okamžikem jejího vzniku, a to písemně nebo elektronicky na adresu Prodávajícího.

6.8 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.9 Prodávající podá Kupujícímu informace o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o případném provedení opravy zboží a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, a to elektronicky formou emailu nebo písemně poštou.

6.10 V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží.

6.11 Adresa pro doručení zboží z důvodu reklamace zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou, nebo SMS zprávou.

 1. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Bližší informace o ochraně osobních údajů jsou v záložce zde.

ve Frýdku-Místku dne 20.7.2021